Vi er når vi bor omhandler hvordan våre omgivelser og bosteder understøtter den måten du og jeg er på, den måten vi mennesker er på jorden. Prosjektet belyser hvordan vi mennesker forholder oss til vårt bosted, og hvordan måten vi bor på påvirker vår atferd, emosjonelle tilstand og vår opplevelse av omgivelsene våre. Prosjektets tilnærming sikter mot en utvidet forståelse for mennesket og innebærer bruk av metoder som genererer innsikt i ulike menneskers opplevelser og erfaringer knyttet til det å bo. Vi er når vi bor har til hensikt å motivere de som bygger og bor til å reflektere over hva det å bo betyr i egentlig forstand, og hvor stor betydning det har for oss mennesker.

“Å bo betyr både å være knyttet til et gitt sted, som kan være en grønn bakke eller en bygate, og å ha et hus der hjertet kan blomstre og hjernen spille.”

- Christian Norberg-Schulz

Om å bo 

Arkitekturens oppgave er ikke bare å skaffe oss tak over hodet, men også å hjelpe å tilfredsstille vårt behov for mening. Det å bo i denne kvalitative forstand er et grunnleggende trekk ved det å være menneske. Det er av den grunn de kvalitative og ikke målbare egenskapene ved omgivelsene som angår den som virkelig vil bo, og den som bygger menneskets bosteder fremfor alt må forstå. 

Visualisering plakat.jpg

Om å bo i omgivelsene 

Vi er alle mennesker som trenger kjærlighet, omsorg og trygghet fra våre omgivelser for å kunne utvikle oss på en positiv måte. Omgivelsene våre har en eksistensiell betydning for oss mennesker og det er vesentlig at de imøtekommer våre menneskelige behov. Vi mennesker utvikler oss hele livet, og måten vi planlegger og bygger våre omgivelser og våre bosteder på bør legge til rette for denne utviklingen på en god måte. 

Om å bo i boligen 

Boligen er fysisk og funksjonell, men innebærer også en symbolsk og emosjonell tilknytning. De materielle, fysiske, funksjonelle og estetiske forholdene er av stor betydning, men siden boligen skal danne grunnlaget for et hjem og et godt liv, vil de immaterielle forholdene være minst like viktige. 

leadimage.jpg
Ragnheidur_2.jpg

Omgivelsene vi bor i setter rammer for de livene vi lever og begrenser vår mulighet til å selv definere hvordan vi ønsker å bo og leve. Av den grunn er det vesentlig at våre omgivelser og bosteder imøtekommer våre menneskelige behov, både de materielle og funksjonelle, men også de immaterielle og emosjonelle. Det innebærer at bostedene planlegges og bygges med sensitivitet for å verne om menneskets væremåter, tenkemåter, synspunkter og holdninger. Prosjektet søker etter å avdekke de emosjonelle aspektene ved en bolig som gir merverdi for beboerne, ved siden av de rent funksjonelle. Vi er når vi bor, derfor må boligen være som vi er. 

«Hvordan planlegge med sensitivitet for hele menneskets behov og krav til boligen, både de materielle og funksjonelle, men også de immaterielle og emosjonelle?» 

Prosjektet belyser hva en god bolig er for menneskene som skal leve der, og fokuserer på hva en god bolig er for beboerne i Studentbyen Nattland. Valg av sted for prosjektet bygger på beboernes utsagn om studentbyen som mer enn bare et sted å bo. Tidligere og nåværende beboere har beskrevet studentbyen som et sted hvor de opplever et naboskap og felleskap de ikke opplever andre steder. Flere av beboerne som bor der nå ønsker ikke å flytte fordi de ikke finner andre bomiljøer som oppfyller disse kriteriene. Prosjektet bygger på de funksjonelle og emosjonelle kvalitetene ved studentboligene som gjør at  beboerne trives så godt med å bo der. 

Ragnheidur_3.jpg